Warunki ogólne

EDIPRESSEpolska2_logo_RVB_200
OGÓLNE ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ WYMIAROWYCH I REKLAM W CZASOPISMACH WYDAWNICTWA EDIPRESSE POLSKA SA

I.

Wyjaśnienia pojęć zawartych w niniejszych ogólnych zasadach


Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i
definicje należy je rozumieć jak następuje:
Zasady ogólne- ogólnie obowiązujące warunki zamieszczania, publikacji, emisji ogłoszeń i/lub reklam w czasopismach wydawanych przez Edipresse Polska SA.
Wydawca – Edipresse Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiejskiej19,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000111462 prowadzonym przez Sąd Rejonowym dla. M.St. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP 526-00-12-586
Ogłoszeniodawca – przedsiębiorca, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna zamawiająca zamieszczenie ogłoszeń i/lub reklam w którymkolwiek czasopiśmie wydawanym przez Edipresse Polska SA.
Zlecenie – każde pisemne oświadczenie woli złożone przez Ogłoszeniodawcę i przyjęte przez Wydawcę, jak również każda umowa, której przedmiotem, choćby tylko w części, jest publikacja ogłoszenia lub reklamy na łamach czasopism wydawanych przez Wydawcę. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia lub przystąpienie przez Wydawcę do jego wykonania oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.

Ogłoszenie- ogłoszenie wymiarowe płatne za moduł lub inną jednostkę powierzchni
wyszczególnioną w cenniku Wydawcy lub inne usługi reklamowe świadczone na rzecz
ogłoszeniodawcy.
Reklama – rozpowszechnienie informacji skierowanej do odbiorców czasopism, zachęcającej do
zakupu towarów lub korzystania z usług Ogłoszeniodawcy zamieszczonej (publikowanej,
emitowanej) formie ogłoszenia wymiarowego, płatnego za moduł bądź inną jednostkę
powierzchni, lub załączanie do czasopism Wydawcy: wklejek, próbek towarów, insertów, wrzutek
wyszczególnionych w cenniku Wydawcy.


II.

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam.
2. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie
Wydawcy oraz osób trzecich w związku z treścią lub formą zamieszczonego ogłoszenia lub
reklamy, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Wydawcy
poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to także tych przypadków, gdy stroną postępowania związanego z treścią bądź formą ogłoszenia lub reklamy będzie
pracownik Wydawcy.
3. Ogłoszeniodawca w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń wobec Wydawcy w związku z emisją reklamy lub/i ogłoszenia, ponosi odpowiedzialność wobec Wydawcy za
zwolnienie Wydawcy z długu, zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego
4. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do udokumentowania, że przysługują mu prawa na
dobrach niematerialnych (majątkowe prawa autorskie, prawa pokrewne, prawo do patentu, prawo ochronne do znaków towarowych lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub użytkowego, prawo do firmy i inne przewidziane odpowiednimi przepisami prawa) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji ogłoszeniach lub reklamach – informacjami, utworami bądź ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi i użytkowymi, firmą przedsiębiorstwa lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Złożenie zlecenia na publikacje ogłoszenia wymiarowego bądź reklamy jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest na każde żądanie Wydawcy do przedłożenia dokumentu potwierdzającego przysługujące mu prawa na dobrach niematerialnych, o których mowa powyżej.
§ 2
1. Treść ani forma ogłoszeń i reklam nie może być sprzeczna z prawem obowiązującym w
Polsce, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, a także nie może naruszać
praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich oraz nie może wypełniać znamion czynów
nieuczciwej konkurencji.
2. Wydawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia, wstrzymania lub odmowy dalszej publikacji
ogłoszenia bądź reklamy bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek
odpowiedzialności z tego tytułu, a przede wszystkim, jeśli:
• Ogłoszenie lub reklama nie spełniają warunków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, • Umowa, zlecenie dostarczone Wydawcy zostały podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania Ogłoszeniodawcy
• Brak jest możliwości, w zakresie zamieszczenia ogłoszenia i lub reklamy przez Wydawcę w terminie określonym przez Ogłoszeniodawcę
• Ogłoszenie lub reklama są sprzeczne z linią programową określonego czasopisma Wydawcy bądź sprzeczne są z charakterem publikacji zamieszczanych w tych czasopismach,

• Ogłoszenie lub reklama wyczerpują przesłanki materiału redakcyjnego w rozumieniu
obowiązujących przepisów ustawy Prawo prasowe.

§ 3

1. Do chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia lub przystąpienia do jego realizacji przez Wydawcę, zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 k.c.

2. Zlecenie, musi dotrzeć do siedziby wydawcy, zgodnie z obowiązującymi dla poszczególnych
publikacji terminarzami.
3. Do odmowy przyjęcia zlecenia odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 2
ogólnych zasad.
4. Zlecenie, które dotrze później niż ustalone terminy dla poszczególnych publikacji, stanowi jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 72 k.c.
5. Przeniesienie przez Ogłoszeniodawcę uprawnień wynikających z Zlecenia może nastąpić
wyłącznie po powiadomieniu Wydawcy i uzyskaniu jego pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody.
6. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich
klientów, są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują, wobec Wydawcy za
regulowanie należności wynikających z przyjętych zamówień.
7. Agent działający w imieniu swojego klienta, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy zrealizowanej publikacji reklamy lub ogłoszenia, co zgodne jest z przyjętym przez Wydawcę zwyczajem.
8. Agent działający w imieniu swego klienta odpowiada za zlecenie jak za działania własne. W stosunku do Agenta stosuje się wszystkie postanowienia dotyczące praw, obowiązków i
odpowiedzialności Ogłoszeniodawcy.

III.

Warunki realizacji ogłoszeń i reklam.

§ 4
1. Przyjmowanie do publikacji reklam i ogłoszeń wymiarowych jest dokonywane w oparciu o niniejsze Zasady Ogólne oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Publikacja reklamy lub ogłoszenia jest dokonywana na podstawie pisemnego zlecenia, które Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy podpisane, zgodnie z
obowiązującymi dla poszczególnych publikacji terminarzami.
3. W przypadku składania zlecenia przez pośrednika (agencje, przedstawiciel, broker),
pośrednik musi przedstawić dokument uprawniający do wykonywania podobnych czynności przez niego w imieniu Klienta/Reklamodawcy. Pośrednik posiada prawa i obowiązki wynikające z niniejszego dokumentu, jak i z szczegółowego zlecenia oraz ponosi
odpowiedzialność tak jak jego Klient/Reklamodawca.
4. Zlecenie, o którym mowa w ust.2 powyżej musi zawierać w swej treści następujące elementy:
• Dane dotyczące Ogłoszeniodawcy ( w przypadku osób fizycznych – imię nazwisko, adres
zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub numer identyfikacji podatkowej NIP, w
przypadku innych podmiotów - nazwa firmy, siedziba i adres, pod którym podmiot prowadzi działalność, telefony kontaktowe, nazwisko osoby reprezentującej firmę oraz numer identyfikacji podatkowej NIP ),
• Nazwę i dane dotyczące Klienta w imieniu, którego Ogłoszeniodawca zleca umieszczenie
reklamy, o ile nie reprezentuje on samego siebie,
• Wielkość i format zamawianych ogłoszeń bądź reklam,
• Nazwę czasopisma, którego dotyczy zlecenie,
• Liczba i daty proponowanych publikacji zgodne z obowiązującym terminarzem,
• Miejsce publikacji ogłoszenia bądź reklamy ( np. 2 okładka, strona prawa, etc.),
• Ostateczne terminy dostarczenia materiałów reklamowych lub ogłoszeń,
• Ewentualne specjalne życzenia dotyczące ogłoszenia lub reklamy według zakresu
określonego w obowiązującym cenniku każdego czasopisma
• Określenie formy i terminu płatności
• Wartość zlecenia netto, przed rabatami wraz z dodatkowymi dopłatami wynikającymi z
charakteru ogłoszenia (dopłaty za wybór strony, ewentualne koszty techniczne etc.) zgodnie z obowiązującym cennikiem,
• Numer NIP, oświadczenie, że Ogłoszeniodawca jest bądź nie jest płatnikiem VAT, a w
przypadku, gdy Ogłoszeniodawca jest płatnikiem VAT, zgoda na wystawienie faktury bez
podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury,
• Pieczęć firmowa oraz czytelny, własnoręczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Ogłoszeniodawcy,
• Oświadczenie, zawierające zgodę na publikację ogłoszenia wymiarowego lub reklamy
zgodnie z „Ogólnymi zasadami zamieszczania ogłoszeń wymiarowych i reklam w tygodnikach i miesięcznikach Wydawnictwa Edipresse Polska SA”.
5. W przypadku, gdy Ogłoszeniodawca nie podejmował dotychczas współpracy z
Wydawnictwem, bądź uległy zmianie jego dane identyfikacyjne, do powyższych dokumentów należy dołączyć dodatkowo:
• Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania właściciela (właścicieli) bądź wspólników podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej Numer NIP wraz z oświadczeniem, że Ogłoszeniodawca jest upoważniony do
otrzymywania faktur VAT bez podpisu odbiorcy, jeżeli jest on podatnikiem VAT,
• Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej (odpis ważny 1 rok) lub wypis z
Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące),
• Decyzje o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
6. Integralną częścią Zlecenia są materiały reklamowe, których ostateczne terminy dostarczenia
zawarte są w Zamówieniu zaś forma określona w „Ogólnej specyfikacji technicznej
poszczególnych czasopism”.
7. Zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 3 Zasad ogólnych Ogłoszeniodawca zobowiązane jest na Żądanie Wydawcy przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadane przez niego prawa na dobrach niematerialnych.
§ 5
1. Niedotrzymanie terminu dostarczenia Zlecenia bądź materiałów z nim związanych oraz
wszelkie inne uchybienia formalne Zlecenia zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji
oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
2. Wydawcy przysługuje prawo wstrzymania w części lub całości publikacji ogłoszenia i lub
reklamy z następujących przyczyn:
• Technicznych, technologicznych
• Wniesienia przez osoby trzecie roszczeń dot. Ogłoszenia i/ lub reklamy lub ich publikacji w zakresie objętym zleceniem.
• Opóźnieniem zapłaty wynagrodzenia za publikację jakiejkolwiek ogłoszenia i/lub reklamy
Ogłoszeniodawcy w terminie określonym we właściwym dokumencie.
• Wystąpienia siły wyższej zdefiniowanej w rozdziale VI Zasad ogólnych.
§ 6

1. Ogłoszeniodawca może dokonać wcześniejszej rezerwacji terminów i powierzchni na
planowane reklamy i/lub ogłoszenia w formie pisemnej, faksowej lub telefonicznej z pisemnym
potwierdzeniem rezerwacji, nie później niż w terminie określonym w aktualnie obowiązujących
Cennikach wydawanych przez Wydawcę czasopism, jednakże Wydawca zastrzega sobie
prawo nie przyjęcia zlecenia.
2. Warunkiem uwzględnienia rezerwacji przez Wydawcę jest posiadanie odpowiednich
możliwości technicznych przy jednoczesnym braku kolizji z cyklem wydawniczym
obowiązującym dla konkretnego czasopisma oraz zobowiązanie się Ogłoszeniodawcy do
dostarczenia Zlecenia, o jakim mowa w § 4 w terminach określonych w Zleceniu.
3. Niedostarczenie pisemnego potwierdzenia Zlecenia w terminach określonych w Zleceniu
zwalnia Wydawcę z obowiązku rezerwacji i jest uważane za rezygnację przez
Ogłoszeniodawcę z zlecenia.
4. Wydawca ma prawo uzależnić publikację reklamy lub ogłoszenia od wpłacenia na poczet
publikacji kwoty (przedpłaty) do wysokości pełnej wartości zlecenia we wskazanym przez
siebie terminie.
5. Nie wypłacenie kwoty wymienionej w pkt. 4 poprzedzającym zwalnia Wydawcę od obowiązku publikacji ogłoszenia i/lub reklamy.
§ 7
1. Materiały ogłoszeniowe i/lub reklamowe (logo, ilustracje zdjęcia, materiały graficzne gotowe
do druku, itp.) Ogłoszeniodawca jest zobowiązany dostarczyć do Wydawcy najpóźniej w
terminach określonych w Zamówieniu.
2. W przypadku niemożności opublikowania przez Wydawcę ogłoszenia i/lub reklamy z powodu spóźnionego dostarczenia przez Ogłoszeniodawcę materiałów ogłoszeniowych i/lub reklamowych, bądź też z powodu dostarczenia przez Ogłoszeniodawcę materiałów
niezgodnych z wymogami technicznymi, koszt nie opublikowania ogłoszenia i/lub reklamy w całości pokrywa Ogłoszeniodawca.
3. Materiały reklamowe powinny spełniać wymagania określone w „Ogólnej specyfikacji
technicznej”.
4. Weryfikacji dostarczonych materiałów reklamowych i ich zgodności z wymaganiami
technicznymi dokonuje pracownik Wydawcy.
5. W wypadku oddawania materiałów reklamowych przygotowanych niezgodnie z wymaganiami
zawartymi w „Ogólnej specyfikacji technicznej”, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do
ponownego dostarczenia poprawnie przygotowanych materiałów. Wydawca zastrzega sobie jednak prawo do podjęcia działań mających na celu poprawienie reprodukcji reklamy.
Działanie to przybliży maksymalnie rezultat druku do dostarczonej przez klienta odbitki
próbnej.
6. W wypadku ponownego oddania poprawionych, ewentualnie zmienionych materiałów, w zakresie treści ogłoszenia lub reklamy bądź materiału graficznego, po ustalonym w
zamówieniu terminie, Wydawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Ogłoszeniodawcy
dopłatą w wysokości do 30% wartości zlecenia.
7. Wydawca może nie uwzględnić zmian, zgłoszonych po terminach określonych w zamówieniu, jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub innych zobowiązań Wydawcy, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec
Ogłoszeniodawcy.
8. Jeżeli zmiany w materiałach reklamowych i ogłoszeniach, o których mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, mogłyby prowadzić do ewentualnego naruszenia praw autorskich, dóbr
osobistych lub praw objętych ochroną przewidzianą obowiązującymi przepisami ustawy
Prawo własności przemysłowej, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować o tym fakcie Wydawcę.
9. Jeżeli niemożność wprowadzenia zmian do reklamy lub/i ogłoszenia wynika z przyczyn
określonych w ust. 8, a warunki techniczne nie pozwalają na ich publikację w wersji
dostarczonej przez Ogłoszeniodawcę, Wydawca uprawniony jest do zaniechania publikacji
reklamy lub/i ogłoszenia, nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności wobec
Ogłoszeniodawcy.
§ 8
1. Rezygnacja z zlecenia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wpłynięcie rezygnacji z zlecenia nie powoduje obowiązku zapłaty za zlecenie po stronie
Ogłoszeniodawcy, jeżeli nastąpi nie później niż w terminach określonych w Zleceniu, chyba
że Wydawca poniósł koszty związane z wykonaniem zlecenia.
3. Jeżeli rezygnacja wpłynie po terminach określonych w zamówieniu, Ogłoszeniodawca
zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy kary umownej w wysokości 100% wartości
zlecenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Wydawcę wezwania do zapłaty.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadkach rezygnacji z zlecenia w sytuacjach określonych w § 7 ust. 7, 8 i 9 oraz § 11 ust.3

IV.

Płatność i rabaty

§ 9
1. Wynagrodzenie Wydawcy za zamówioną powierzchnię wydawniczą jest ustalane na
podstawie cenników, obowiązujących w dniu przyjęcia zlecenia, o ile treść samego zlecenia
nie stanowi inaczej.
2. Wydawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania cen sprzedawanej powierzchni
wydawniczej poprzez ich podwyższenie do 10% wartości wskazanej w cennikach,
obowiązujących u Wydawcy bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie Ogłoszeniodawcy,
chyba, że odrębna umowa zawarta z Ogłoszeniodawcą lub jego przedstawicielem określi
dokładnie termin powiadamiania o takiej zmianie. Nie dotyczy to sytuacji, w której strony
przyjęły i podpisały zlecenie.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo do podwyższenia cen sprzedawanej powierzchni
wydawniczej w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków. W takim przypadku Wydawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Ogłoszeniodawcę w terminie poprzedzającym realizację zlecenia.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo, do podwyższania ceny świadczonych usług w przypadku realizacji specyficznych, czyli innych niż określone w niniejszych ogólnych zasadach, zleceń reklamowych.
5. W przypadku prezentacji w jednym ogłoszeniu i/lub reklamie produktów, usług lub innych elementów identyfikujących więcej niż jednego Ogłoszeniodawcę, lub dotyczy więcej niż jednego produktu lub usługi, Wydawca zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty
za każdą prezentację w wysokości 10% ceny jednej publikacji.
6. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do informowania Wydawcy o zaistnieniu sytuacji
określonej w ust. 5 oraz upoważnia Wydawcę do podwyższenia wynagrodzenia określonego w zamówieniu o kwotę za każde dodatkowe świadczenie.
§ 10
1. Faktury są wystawiane przez Wydawcę na Ogłoszeniodawcę w ciągu 7 dni od daty
wykonania usługi publikacji ogłoszenia i/lub reklamy.
2. Za zamówioną powierzchnię wydawniczą Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zapłacić
Wydawcy wynagrodzenie po emisji reklamy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wydawcę w terminie 14 dni od jej wystawienia.
3. Uchybienie powyższemu terminowi płatności spowoduje naliczanie odsetek ustawowych 4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia zlecenia lub wstrzymania publikacji następnych ogłoszeń i/lub reklam Ogłoszeniodawcy, lub działającej w jego imieniu lub na rachunek osoby fizycznej bądź prawnej, oraz odstąpić od zlecenia w całości bądź jego części, a Ogłoszeniodawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wydawcy kary umownej, jak w przypadku rezygnacji z zlecenia w sposób określony w § 8 ust.3
5. Wydawca ma prawo uzależnić publikację ogłoszenia lub/i reklamy od dokonania przedpłaty w sposób określony w § 6 pkt. 4 i 5.

V.

Reklamacje

§ 11
1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zlecenia Ogłoszeniodawca zobowiązany
jest zgłaszać Wydawcy wyłącznie na piśmie i nie później niż w terminie 30 dni od daty
zakończenia sprzedaży magazynu, który objęty był przedmiotem zlecenia, chyba że
reklamacja dotyczy Reklamy w postaci wklejek, wrzutek, insertów bądź innych materiałów
poligraficznych wtedy zgłaszanie reklamacji nie może nastąpić później niż w terminie 10 dni
od daty zakończenia sprzedaży magazynu w którym były one zamieszczone.
2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji bądź niezachowanie jej formy pisemnej
powoduje utratę przez Ogłoszeniodawcę prawa do reklamacji reklamy i/lub ogłoszenia, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką emisji tego samego materiału.
3. W wypadku otrzymania przez Wydawcę materiałów reklamowych wyprodukowanych
niezgodnie z „Ogólną specyfikacją techniczną”, bądź dostarczeniem ich niezgodnie z
obowiązującym terminarzem, Ogłoszeniodawca traci prawo do ewentualnej reklamacji i
zrzeka się z tego tytułu wszelkich roszczeń wobec Wydawcy.
§ 12

1. Reklamacja powinna zawierać rodzaj wad lub usterek opublikowanej reklamy i/lub ogłoszenia
wraz z uzasadnieniem.
2. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik bądź upoważniony przedstawiciel Wydawcy.
3. Na rozpatrzenie reklamacji Wydawca zastrzega sobie termin 10 dni roboczych. W przypadku, gdy reklamacja wymaga dodatkowych ekspertyz podmiotów zewnętrznych (drukarnia, etc.), powyższy termin przedłuża się o czas potrzebny na uzyskanie dodatkowej odpowiedzi od podmiotu zewnętrznego.
§ 13
1. Złożenie reklamacji nie zwalnia Ogłoszeniodawcy z obowiązku opłacenia publikacji kolejnych zamówionych reklam i/lub ogłoszeń.
2. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamacji, jeśli Ogłoszeniodawca nie wywiązał się z terminowego dokonania płatności wynikającego z podpisanego zlecenia.
3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy za niezrealizowanie
zlecenia z powodu przerw lub zaprzestania prac drukarni, jak też z powodu zaprzestania
wydawania określonego czasopisma.
4. Ogłoszeniodawca zrzeka się niniejszym dochodzenia roszczeń z powyższych tytułów wobec Wydawcy.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zlecenia z wyłącznej winy Wydawcy Ogłoszeniodawca ma prawo do otrzymania rekompensaty w postaci rabatu przy publikacji kolejnych ogłoszeń i/lub reklam w łącznej kwocie nieprzekraczającej wartości nie opublikowanego ogłoszenia i/lub reklamy lub dodatkowej jednorazowej emisji reklamy i/lub ogłoszenia.

VI.

Siła wyższa

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia w przypadku działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się wszystkie zdarzenia i okoliczności oraz ich skutki niezależnie od woli stron, niedające się przewidzieć, które zaszły po
złożeniu zlecenia przez Ogłoszeniodawcę, powodując jej niewykonanie albo nienależyte
wykonanie w części lub całości. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności: wojnę,
powstania, rozruchy, stan wojenny, pożar, trzęsienie ziemi, powódź i inne klęski żywiołowe, a także strajki, lokauty i inne nadzwyczajne akcje mające związek ze sprawami pracowniczymi.

VII.

Postanowienia końcowe.

1. Niniejsze ogólnie obowiązujące warunki zamieszczania ogłoszeń i reklam w czasopismach wydawanych przez Wydawcę wchodzą w życie z dniem 01.09.2002r.
2. Integralną częścią ogólnie obowiązujących warunków zamieszczania ogłoszeń i reklam w
czasopismach wydawanych przez Wydawcę stanowią Zlecenie oraz aktualnie obowiązujące
Cenniki wydawanych przez wydawcę czasopism a także „Ogólna specyfikacja techniczna”
poszczególnych czasopism i wymaganiami cyfrowego przygotowywania reklam do druku.